Ангола

1 макута

1 макута

Ангола

1927

под заказ
2 макуты

2 макуты

Ангола

1928

под заказ
4 макуты

4 макуты

Ангола

1927

под заказ
50 сентаво

50 сентаво

Ангола

1927

под заказ
5 кванз

5 кванз

Ангола

1977

под заказ
2 кванза

2 кванза

Ангола

1999

под заказ